J3教育 榮獲2022年香港最杰出领袖奖 - 年度杰出度身订造教育課程

排名僅根據收集數據後自動排列,並無特定表達
盡可能准確,J3教育統計
盡可能收集更多學校成績,不包括全部
移動設備顯示數據列會減少
本頁僅列出30傢學校
更多請點成績列表或相關年份
點學校名, 可查閲該校歷年
~號或無數據, 表明未公開或公布不全 !
因2020年無公開考試,成績逐步收集后,只在單個學校成績頁面顯示
微信公衆號-J3教育 分享到whatsapp 分享到facebook
☣ 英國私立學校 A-Level 高考成績(大約17歲)
A* 比例
2019
A* 比例
2018
A*A
比例排名
2019
A*A比例
2019
A*A比例
2018 %
A*-B
比例排名
2019
A*-B比例
2019
A*-B比例
2018
學校
類別
地區
考生
(位)
 • 53.38
 • 51.82
 • 36.67
 • 41.2
 • 43.98
 • 45.51
 • 35.95
 • 32.7
 • 29.97
 • 41.14
 • 46.53
 • 13.68
 • 42.67
 • ~
 • 29.14
 • 45.28
 • 31.84
 • 42.13
 • 22.63
 • 31.46
 • 28.21
 • 34
 • 27.78
 • 27.4
 • 30.93
 • 37.72
 • 28.76
 • 33.7
 • 28.14
 • 37.66
 • 58.23
 • 54.82
 • 32.5
 • 37.14
 • 39.85
 • 45.54
 • 33.46
 • 38.1
 • 28.82
 • 33.7
 • 45.65
 • 14.48
 • 45.31
 • ~
 • 22.39
 • 43.37
 • 42.5
 • 26.82
 • 16.9
 • 34.29
 • 3.13
 • 21
 • 15.38
 • 22.67
 • 30
 • 35.46
 • 29.72
 • ~
 • 40.77
 • 20.86
 • 1
 • 2
 • 5
 • 3
 • 6
 • 4
 • 15
 • 7
 • 19
 • 11
 • 9
 • 30
 • 10
 • 18
 • 34
 • 17
 • 26
 • 13
 • 63
 • 8
 • 44
 • 29
 • 23
 • 36
 • 27
 • 24
 • 31
 • 20
 • 32
 • 14
 • 91.89
 • 90.28
 • 82.67
 • 84.31
 • 82.23
 • 83.9
 • 76.86
 • 80.6
 • 75.07
 • 79.43
 • 79.87
 • 70.94
 • 79.67
 • 75.8
 • 70.05
 • 76.1
 • 72.2
 • 77.53
 • 61.58
 • 80.28
 • 66.67
 • 71
 • 73.46
 • 68.84
 • 71.73
 • 72.77
 • 70.82
 • 75
 • 70.34
 • 77.41
 • 83.54
 • 88.66
 • 71.25
 • 81.43
 • 82.86
 • 84.01
 • 76.77
 • 85.3
 • 72.06
 • 70.65
 • 78.63
 • 64.83
 • 83.5
 • 76.8
 • 63.19
 • 80.92
 • 74.17
 • 64.09
 • 52.3
 • 83.17
 • 40.63
 • 54
 • 61.54
 • 68.42
 • 65.61
 • 71.63
 • 73.9
 • ~
 • 82.4
 • 70.05
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 99.32
 • 99.19
 • 98
 • 97.31
 • 97.13
 • 96.07
 • 95.45
 • 95.2
 • 94.96
 • 94.86
 • 94.85
 • 94.02
 • 94
 • 93.9
 • 93.32
 • 93.29
 • 93.27
 • 92.7
 • 92.63
 • 92.49
 • 92.31
 • 92
 • 91.98
 • 91.78
 • 91.73
 • 91.52
 • 91.42
 • 91.3
 • 91.25
 • 91.21
 • 93.67
 • 96.22
 • 90.42
 • 94.92
 • 98.65
 • 96.65
 • 91.34
 • 97.1
 • 94.41
 • 92.39
 • 94.99
 • 91.72
 • 94.5
 • 94.9
 • 91.1
 • 95.98
 • 90.83
 • 88.18
 • 83.8
 • 96.19
 • 81.25
 • 78
 • 88.46
 • 93.52
 • 86.83
 • 88.18
 • 92.77
 • ~
 • 92.7
 • 88.24
 • 男女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 男校,Sixth男女
 • 女校
 • 女校
 • 女校
 • 女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 女校
 • 男校
 • 男女校
 • 男校
 • 女校
 • 女校
 • 男校
 • 男女校
 • 女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 女校
 • 男校
 • 女校
 • 女校
 • 英格蘭東南部
 • 威爾士
 • 威爾士
 • 英格蘭中部西
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭中部西
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭東部
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭大倫敦
 • 約克郡-亨伯
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭東部
 • 英格蘭西北部
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭大倫敦
 • 約克郡-亨伯
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭東部
 • 威爾士
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭西北部
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭大倫敦
 • 43
 • 133
 • 84
 • 179
 • 214
 • 155
 • 76
 • ~
 • 107
 • 61
 • 206
 • 105
 • 94
 • ~
 • 118
 • 148
 • 73
 • 56
 • 177
 • 136
 • 26
 • ~
 • 49
 • 98
 • 144
 • 181
 • 76
 • 125
 • 99
 • 73
☣ 英國私立學校 IBDP 成績(大約17歲)
平均分
2019排名
平均分
2019
平均分
2018
學校
類別
地區
考生
(位)
45-38分
2019
45-35分
2019
45-30分
2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • ~
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 40.94
 • 40.87
 • 40.44
 • 40.4
 • 40.2
 • 39.3
 • 39.17
 • 38.8
 • 38.53
 • 38.03
 • 37.89
 • 37.5
 • 37.39
 • 36.89
 • 36.83
 • 36.69
 • 36.67
 • 36.2
 • 36.06
 • 36
 • 36
 • 35.91
 • 35.58
 • 35
 • 34.94
 • 34.78
 • 34.18
 • 34.04
 • 33.42
 • 33.33
 • 37.71
 • 41.09
 • 36.24
 • 40.4
 • 39.3
 • 39.7
 • 38.7
 • 35.06
 • ~
 • 38.6
 • 37.85
 • 38.4
 • 38.45
 • 35.87
 • 36.03
 • 37
 • 39.57
 • 39.09
 • 36.22
 • ~
 • 37
 • 36.25
 • 34.87
 • 30.56
 • ~
 • 38
 • ~
 • 33.67
 • 34.68
 • 32.67
 • 女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 女校
 • 男女校
 • 男校
 • 男女校
 • 男校
 • 男女校
 • 女校
 • 女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭東部
 • 英格蘭中部西
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭東南部
 • 蘇格蘭
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭中部西
 • 英格蘭中部西
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭西南部
 • 英格蘭東部
 • 英格蘭東部
 • 英格蘭中部西
 • 威爾士
 • 英格蘭中部東
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭東部
 • 英格蘭西南部
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭西北部
 • 英國群島
 • 英國群島
 • 18
 • 75
 • 16
 • ~
 • 97
 • 224
 • 18
 • 5
 • 40
 • 40
 • 103
 • ~
 • 36
 • 36
 • 101
 • 13
 • 21
 • 5
 • 49
 • ~
 • ~
 • 11
 • 62
 • 5
 • 33
 • 18
 • 57
 • 26
 • 52
 • 9
 • 15
 • 65
 • 14
 • ~
 • ~
 • ~
 • 11
 • 3
 • 25
 • 23
 • 59
 • ~
 • 19
 • 17
 • 43
 • 4
 • 9
 • 1
 • 17
 • ~
 • ~
 • 4
 • 24
 • 1
 • 10
 • 7
 • 12
 • 7
 • 12
 • 2
 • 18
 • 74
 • 15
 • ~
 • ~
 • ~
 • 16
 • 5
 • 31
 • 37
 • 81
 • ~
 • 30
 • 26
 • 71
 • 11
 • 15
 • 4
 • 31
 • ~
 • ~
 • 6
 • 35
 • 3
 • 20
 • 12
 • 30
 • 14
 • 25
 • 4
 • 18
 • 75
 • 16
 • ~
 • ~
 • ~
 • 18
 • 5
 • 39
 • 40
 • 100
 • ~
 • 32
 • 33
 • 99
 • 12
 • 19
 • 5
 • 46
 • ~
 • ~
 • 10
 • 55
 • 5
 • 28
 • 13
 • 48
 • 20
 • 39
 • 6
☣ 英國私立學校 GCSE 會考成績(大約15歲)
9-7
%排名
2019
9-7比例
2019
9-7比例
2018
學校
類別
地區
考生
(位)
9-9比例
2019
9-8比例
2019
9-6比例
2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 99.06
 • 97.6
 • 97.43
 • 96.21
 • 96
 • 95.9
 • 95.28
 • 94.6
 • 94.35
 • 94.19
 • 94.14
 • 93.81
 • 93.19
 • 92.5
 • 92.46
 • 92.35
 • 91.94
 • 91.84
 • 91.29
 • 90.95
 • 90.51
 • 90.31
 • 90.22
 • 90.05
 • 90.04
 • 89.95
 • 89.7
 • 89.66
 • 89.48
 • 89.02
 • 98.16
 • 95.5
 • 98.65
 • 98.02
 • 97.4
 • 95.93
 • 98.59
 • ~
 • 95.48
 • 91.42
 • 89.58
 • 94.81
 • 92.67
 • 74
 • 87.78
 • 94.06
 • 91.94
 • 89.91
 • 94.48
 • 95.44
 • 83.83
 • 91.79
 • 86.06
 • 94.76
 • 91.21
 • 87.7
 • 90
 • 92.93
 • 96.14
 • 94.95
 • 男校,Sixth男女
 • 女校
 • 女校
 • 女校
 • 男校
 • 男女校
 • 女校
 • 男校
 • 女校
 • 男校,Sixth男女
 • 男女校
 • 男女校
 • 女校
 • 男校
 • 女校
 • 女校
 • 女校
 • 男女校
 • 男校
 • 女校
 • 女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 男女校
 • 女校
 • 男校
 • 女校
 • 女校
 • 男校
 • 男校
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭東部
 • 英格蘭中部西
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭東部
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭東部
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭東南部
 • 英格蘭西北部
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭中部西
 • 英格蘭大倫敦
 • 英格蘭西北部
 • 英格蘭東部
 • 120
 • ~
 • 111
 • 112
 • ~
 • 153
 • 59
 • 137
 • 107
 • 95
 • 199
 • 176
 • 94
 • 155
 • 101
 • 113
 • 123
 • 129
 • 208
 • 86
 • 93
 • 167
 • 123
 • 148
 • 81
 • 159
 • ~
 • 90
 • 195
 • 176
 • 77.73
 • ~
 • 69.39
 • 67.24
 • ~
 • 57.09
 • 60.54
 • 55.77
 • 58.11
 • 58.77
 • 49.35
 • 60.63
 • 59.24
 • 46.5
 • 49.12
 • 51.31
 • 47.64
 • 41.34
 • 50.04
 • 48.89
 • 45.2
 • 48.57
 • 49.16
 • 50.81
 • 55.93
 • 44.38
 • ~
 • 47.05
 • 46.02
 • 51.4
 • 95.19
 • 87
 • 87.81
 • 89.05
 • ~
 • 82.89
 • 83.64
 • 80.22
 • 83.04
 • 83.93
 • 79.97
 • 83.78
 • 81.95
 • 77
 • 77.27
 • 79.48
 • 75.16
 • 72.88
 • 78.91
 • 74.44
 • 72.43
 • 75.02
 • 75.08
 • 75.1
 • 79.67
 • 73.91
 • 72.5
 • 72.05
 • 74.88
 • 75.44
 • 99.88
 • ~
 • 99.27
 • 98.71
 • ~
 • 99.44
 • 99.33
 • 98.47
 • 98.52
 • 98.1
 • 98.91
 • 97.59
 • 98.27
 • 98.6
 • 97.29
 • 97.97
 • 98.37
 • 98.06
 • 97.18
 • 96.83
 • 97.54
 • 96.18
 • 96.57
 • 96.48
 • 96.59
 • 96.83
 • ~
 • 95.34
 • 95.2
 • 95.88

2020 ©J3 Education

聯絡我們

免責聲明

私隱保護

關注J3教育Facebook

關注J3教育twitter

關注J3教育instagram